• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Θεσμοθετείται το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής (ΚΠΠ)

Θεσμοθετείται νέο κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής από το δημόσιο

Το ΚΠΠ πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

Τα παραπάνω ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001(Α ́39). Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό το οποίο οι κάτοχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν και σε προκηρύξεις / διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Το ΚΠΠ (κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής) δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

Στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Εξετάσεις-εξεταστικά κέντρα

Το KΠΠ χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται προγραμματιζόμενες κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό. και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Συλλογικά όργανα εξετάσεων

Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή

Αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως αρμόδιου φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΑΙΘ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξέτασης, έναν εκπρόσωπο του ΙΕΠ και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη του, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής

 • Ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει υλοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης,
 • Μέριμνα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών,
 • Εποπτεία λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
 • Έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξη τους στο ειδικό Μητρώο των ΚΗΕ κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου φορέα σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους,
 • Έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται ο αρμόδιος φορέας,
 • Έλεγχος και η έγκριση των σχετικών πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβαση τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κύρωση τους από τον Υπουργό και την απόδοση πιστοποιητικών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων αποτελούμενη από τρία μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι για ένα έτος.

Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

Η προετοιμασία και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης που ενδεχομένως ανακύπτουν.

Σε κάθε ΚΗΕ ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπεύθυνο, έναν τεχνικό υπεύθυνο, έναν επόπτη και έναν επιτηρητή με τον αναπληρωτή του ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται:

 • Οι προϋποθέσεις ίδρυσης των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου
 • Η καταχώριση των ΚΗΕ σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων
 • Ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων
 • Ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων
 • Διαδικασία αξιολόγησης
 • Τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων
 • Τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται
 • Συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητες τους και οι λειτουργία τους,
 • Πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων.

Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις για το έτος 2020

Ειδικά για το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ (κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής) έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ ́ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αριθμ. 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ : ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020.

0 responses on "Θεσμοθετείται το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής (ΚΠΠ)"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.