• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Πιστοποίηση στην Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Πιστοποιητικό για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Η ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι κάτι που βελτιώνει τόσο τη δουλειά και υγεία του αγρότη όσο και το περιβάλλον γύρω του.

Διαβάστε τι χρειάζεται για να αποκτήσετε το πτυχίο ραντιστή ή αλλιώς “Πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων”. Μία νέα πιστοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πιστοποιητικό παρέχει τουλάχιστον την απόδειξη ότι ο κάτοχος του έχει επαρκείς γνώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Β του ν.4036/2012(Α’8)

Τι χρειάζεται για να αποκτήσω πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε πενήντα ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, οι οποίες προέρχονται από διάφορες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες:

 • 5 ερωτήσεις από τις περιπτώσεις α, β, μ
  • α = νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους
  • β = Κίνδυνοι από την ύπαρξη παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις μεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.
  • μ = Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία
 • 15 ερωτήσεις από τις περιπτώσεις γ, στ, ζ, ι, λ
  • γ = Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών.
  • στ = Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας γεωργικού φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτων του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα. Συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας)
  • ζ = Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
  • ι = Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων
  • λ = Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.
 • 15 ερωτήσεις από τις περιπτώσεις δ, ε, κ
  • δ = Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, αρχές βιολογικής γεωργίας, μέθοδοι βιολογικού ελέγχου επιβλαβών οργανισμών, πληροφορίες για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
  • ε = Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες χρήστες στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του πιο ενδεδειγμένου γεωργικού φαρμάκου με τις μικρότερες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον μεταξύ όλων των εγκεκριμένων προϊόντων για την καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών.
  • κ = Ειδική μέριμνα σε περιοχές που προστατεύονται με βάση το ν. 3199/2003 (Α΄ 280) με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
 • 15 ερωτήσεις από τις περιπτώσεις η, θ
  • η = Διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για το χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των υδάτινων πόρων.
  • θ = Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς), καθώς και στόχοι του τεχνικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασμού. Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή επινώτιων ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων.

Επιτυχής θεωρείται η εξέταση στην οποία οι υποψήφιοι έχουν απαντήσει τουλάχιστον 35 ερωτήσεις σωστά. Τα αποτελέσματα βγαίνουν αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης.

Οι ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις για το πτυχίο ραντιστή είναι κλειστού τύπου, δηλαδή είναι πολλαπλής επιλογής, ξεκάθαρες και επικεντρώνονται στην ουσία της πιστοποίησης, δηλαδή στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Είναι απλές και κατανοητές ενώ μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο στα πλαίσια της διαφάνειας της διαδικασίας.

Παράδειγμα ερωτήσεων

Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα ερωτήσεων με την σωστή απάντηση

 1. Η ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω στην καλλιέργειά μου:
  1. Α) Γράφει τον αριθμό έγκρισης και ως παραδείγματα, μερικές από τις καλλιέργειες όπου επιτρέπεται η χρήση του.
  2. Β) Αναγράφει αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την καλλιέργειά μου (σωστό)
  3. Γ) Αναγράφει μόνο το αριθμό έγκρισης. Δεν γράφει τίποτε για την δράση του και τις καλλιέργειες, αφού αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι γεωπόνοι της περιοχής.
  4. Δ) Δεν αναγράφει αριθμό έγκριση αλλά έχει δοκιμαστεί (ή έχουν γίνει πειράματα) στην περιοχή μου
 2. Για να αντιμετωπίσω ένα έντομο:
  1. Α) Χρησιμοποιώ όποιο εντομοκτόνο γράφει στην ετικέτα ότι καταπολεμά το έντομο αυτό.
  2. Β) Χρησιμοποιώ γνωστά εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται χρόνια στην περιοχή (π.χ. χλωρπύριφος) κι αν χρειαστεί μπορεί να επιλέξω άλλο.
  3. Γ) Ακολουθώ το πρόγραμμα ψεκασμών άλλων παραγωγών που έχουν με επιτυχία αντιμετωπίσει το έντομο αυτό.
  4. Δ) Χρησιμοποιώ όποιο εντομοκτόνο στην ετικέτα γράφει και το έντομο και την καλλιέργεια στην οποία θέλω να το ρίξω και επίσης έχει οδηγίες χρήσεως (σωστό)
 3. Ένα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίζει γιατί:
  1. Α) Μπορεί να το γράψει ο πωλητής στο τιμολόγιο
  2. Β) Γράφει στην ετικέτα του τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σωστό)
  3. Γ) Έχει καλύτερη συσκευασία από το μη νόμιμο
  4. Δ) Στην ετικέτα του γράφει τη βιομηχανία που το έφτιαξε.

0 responses on "Πιστοποίηση στην Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.