• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Home Συζητήσεις Γενικές ερωτήσεις πιστοποίησης (51-111)

Γενικές ερωτήσεις πιστοποίησης (51-111)

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #9457

  Γιώργος
  Keymaster

  Παραθέτω λίστα με τις γενικές ερωτήσεις πιστοποίησης για την ειδικότητα Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ.

  Απαντήστε στο θέμα αυτό αν έχετε κάποια απάντηση από οποιοδήποτε ερώτημα, γράφοντας πριν την απάντηση τον αριθμό της ερώτησης.

  • 51. Να αναφέρετε τα μοντέλα βάσεων δεδομένων που γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές τους.
  • 52. Ποια χρωματικά μοντέλα υπάρχουν; Δώστε μια σύντομη περιγραφή για τη λειτουργία τους και για τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο κάθε ένα.
  • 53. Ποιο χρώμα ονομάζουμε πρωτεύον συμπληρωματικό και ποια δευτερεύοντα; Δώστε δύο (2) παραδείγματα, καθώς και αιτιολογία για το λόγο χρήσης τους.
  • 54. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ψηφιογραφικής εικόνας(bitmap);
  • 55. Ποιο είναι το μέγεθος μίας ασυμπίεστης εικόνας bitmap (σε bytes), διαστάσεων 100×100 pixels, αν είναι :
   • α) true-color
   • β) grayscale;
  • 56. Να αναφέρετε τέσσερις μορφές αρχείων ψηφιογραφικών εικόνων (bitmap) και πού χρησιμοποιούνται, συνήθως, αντίστοιχα.
  • 57. Ποια είναι η χρήση μάσκας κατά την επεξεργασία εικόνας;
  • 58. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψηφιογραφικών εικόνων bitmap;
  • 59. Τι γνωρίζετε για τη Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study, FS);
  • 60. Τι γνωρίζετε για την Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Analysis, RA);
  • 61. Τι γνωρίζετε για τη φάση των προδιαγραφών των απαιτήσεων (Requirements Specification, RS);
  • 62. Τι γνωρίζετε για τη φάση των προδιαγραφών του Λογικού Συστήματος (Logical System Specifications, LS);
  • 63. Τι γνωρίζετε για τη φάση της Φυσικής Σχεδίασης (Physical Design, PD);
  • 64. Ποιες είναι οι συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος;
  • 65. Σε ποιους τύπους διακρίνεται το λογισμικό;
  • 66. Να αναφέρετε τις φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • 67. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της δομημένης προσέγγισης;
  • 68. Ποιες είναι οι βασικές αρχές ενός μοντέλου κύκλου ζωής λογισμικού;
  • 69. Περιγράψτε τη διαδικασία επιλογής αγοράς λογισμικού για ένα ΠΣ.
  • 70. Ποιες είναι οι βασικές αρχές ελέγχου του λογισμικού;
  • 71. Να περιγράψετε την τεχνική ελέγχου ‘White Box’.
  • 72. Ποιους παράγοντες περικλείει η διασφάλιση ποιότητας λογισμικού;
  • 73. Τι ονομάζουμε «διαχείριση ολικής ποιότητας»; Να αναφέρετε τα κριτήρια ποιότητας λογισμικού.
  • 74. Να γράψετε κώδικα σε C++ που θα εμφανίζει το όνομά σας 100 φορές
  • 75. Να γράψετε κώδικα σε C++ που θα διαβάζει 3 ακέραιους και θα υπολογίζει τον μέγιστο.
  • 76. Τι είναι η κληρονομικότητα και τι ο πολυμορφισμός;
  • 77. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της C++.
  • 78. Αναλύστε τη χρήση των συναρτήσεων στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Δώστε παράδειγμα πως οι συναρτήσεις καλούνται ως μηνύματα σύνδεσης μεταξύ τάξεων.
  • 79. Ποια από τα ακόλουθα είναι σωστά και ποια είναι λάθος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας για κάθε περίπτωση.
   •  Person p1 = new Student(); Person p2 = new PhDStudent();
   •  PhDStudent phd1 = new Student();
   •  Prof t1 = new Person();
   •  Student s1 = new PhDStudent();”
  • 80. Να αναφέρετε από ποια μέρη αποτελείται η Java Virtual Machine και ποιες μεθόδους τρέχει
  • 81. Ποιοι είναι οι τύποι μεταβλητών στην Java;
  • 82. Περιγράψτε το ρόλο του δικτύου στο βασικό client-server μοντέλο.
  • 83. Τι γνωρίζετε για τον εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application server) στο βασικό client-server μοντέλο;
  • 84. Τι γνωρίζετε για τους fat servers και fat clients (ισχυρούς servers και ισχυρούς clients) στο βασικό clientserver μοντέλο;
  • 85. Περιγράψτε τα βήματα μιας πλήρους διαδικασίας (συναλλαγής) του βασικού client-server μοντέλου.
  • 86. Να αναφέρετε τρεις αλγορίθμους κρυπτογράφησης
  • 87. Ποιες κατηγορίες αλγορίθμων κρυπτογράφησης γνωρίζετε;
  • 88. Τι θεωρούμε απειλή (threat) σε ένα υπολογιστικό σύστημα; Δώστε 2 παραδείγματα
  • 89. Τι γνωρίζετε για το Phishing και πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;
  • 90. Τι είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό;
  • 91. Αναφέρετε τους τρόπους που μπορούμε να ανιχνεύσουμε απειλές σε ένα υπολογιστικό σύστημα
  • 92. Δώστε τους ορισμούς: «Οντότητα» (entity), «Συσχέτιση» (Relationship), «Βαθμός συσχέτισης» (degree), «Πολυπλοκότητα συσχέτισης» στο σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων.
  • 93. Περιγράψτε τα τρία επίπεδα αρχιτεκτονικής συστήματος βάσης δεδομένων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 94. Περιγράψτε τους τύπους σχέσεων (relationship) μεταξύ δύο οντοτήτων (entities) μιας Βάσης Δεδομένων στο σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων.
  • 95. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε τις στήλες DNAME και DEPTNO από τον πίνακα DEPT.
  • 96. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε τα στοιχεία των υπαλλήλων του τμήματος με κωδικό 30.
  • 97. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε επώνυμα, κωδικούς υπαλλήλων, όνομα τμήματος, κωδικό τμήματος, είδος εργασίας για τους γραμματείς.
  • 98. Σε μια βάση δεδομένων περιγράψτε τη διαδικασία «κύλιση προς τα πίσω» (roll back).
  • 99. Ποιες είναι οι απειλές για την ασφάλεια μιας Βάσης Δεδομένων;
  • 100. Ποια είναι η χρήση των αρχείων ημερολογίων επανάληψης (Log File) σε μια βάση δεδομένων;
  • 101. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να προσθέσετε στον πίνακα EMP τις πλειάδες Address1 και Zip1.
  • 102. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε όνομα, θέση και μισθό των υπαλλήλων του τμήματος 20 που κερδίζουν (SAL + COMM) πάνω από 2.000€.
  • 103. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε τη συνολική αμοιβή (SAL + COMM) ανά πωλητή.
  • 104. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να ενημερώσετε το μισθό των υπαλλήλων του τμήματος 20 με 300 € επιπλέον στο μισθό τους
  • 105. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε ποιοι είναι οι πιο καλοπληρωμένοι (SAL + COMM) υπάλληλοι ανά είδος εργασίας
  • 106. Γράψτε την εντολή SQL, ώστε να εμφανίσετε το επώνυμο και το όνομα του τμήματος των υπαλλήλων που εργάζονται ως Γραμματείς.
  • 107. Να αναφέρετε πέντε (5) βασικούς τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων.
  • 108. Ποιες είναι οι τέσσερις (4) βασικές πράξεις συνόλου της σχεσιακής άλγεβρας; (Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε πράξη).
  • 109. Ποιες είναι οι βασικότερες πέντε (5) λειτουργίες – υπηρεσίες του Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ);
  • 110. Στην αρχιτεκτονική σχεδίαση τριών επιπέδων μιας βάσης δεδομένων ποια είναι τα τρία επίπεδα και ποιοι οι στόχοι αυτών;
  • 111. Τι είναι ανεξαρτησία δεδομένων στις βάσεις δεδομένων και ποιες οι δύο βασικές κατηγορίες;
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.